מעבר לתפריט ראשי מעבר לתפריט תחתון

מדיניות פרטיות ואבטחת מידע

1. קבוצת נגב בע"מ (להלן: "החברה") נוקטת באמצעי הזהירות המקובלים כדי לשמור על מידע פרטי שמשתמשי אתר  https://negev-group.co.il  (להלן: "האתר") מוסרים לה. יחד עם זאת, אין באפשרותה של החברה להבטיח הגנה על סודיות פרטי המשתמשים ומניעת הגעתם לגורמים זרים וכן אין באפשרותה להבטיח הגנה מפני חדירות למחשביה ו/או מפני חשיפת המידע האגור על-ידה. למשתמש באתר לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם כך, והחברה לא תהיה אחראית, לנזק מכל סוג שהוא שייגרם למי ממשתמשי האתר או מי מטעמם אם מידע (כהגדרתו להלן) הגיע ו/או נחשף לצד שלישי כלשהו, דלף, אבד ו/או נעשה בו שימוש כלשהו. כמו כן, במקרים הנובעים מנסיבות שאינן בשליטת החברה ו/או מכוח עליון לא תהא החברה אחראית לכל נזק ו/או פגיעה מכל סוג שהוא, עקיף ו/או ישיר, שעשוי להיגרם למשתמש ו/או למי מטעמו, אם מידע כלשהוא, שמסר המשתמש באתר, יאבד ו/או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

2. בעת השימוש באתר, לרבות לצורך מתן השרותים השונים באתר, ייאסף מידע אודות המשתמש, ובכלל זה מידע שנמסר על ידי המשתמש באופן עצמאי ומידע שמתקבל ונאסף על המשתמש כתוצאה מהשימוש באתר, לרבות פרטים אישיים, הדפים, המוצרים ו/או הפריטים ו/או המודעות ו/או התכנים שהוצגו בפני המשתמש ו/או אשר גילה בהם עניין, זמן שהיית המשתמש באתר, הפעולות שבוצעו על ידו באתר נתונים שונים אודות אמצעי הגלישה של המשתמש ופעילותיו ועוד (לעיל ולהלן: "המידע").

3. המשתמש מאשר שידוע לו שלא חלה עליו חובה חוקית למסור את פרטיו וכי מסירת המידע הנ"ל נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו. המשתמש מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש בפרטים שמסר ובמידע, ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.

4. החברה שומרת את המידע ומשתמשת בו, בכפוף למגבלות תנאי שימוש אלה והוראות הדין החל, לצורך ובמסגרת ניהול האתר והפעלתו והאפשרות לתת שירותים למשתמשים ו/או במסגרת שיתופי פעולה עם צדדים שלישיים בהם קשורה החברה ובכלל זה אך לא רק (א) כדי להפעיל את האתרים ולספק לך את השירותים; (ב) כדי להתאים את השירותים לצרכיך והעדפותיך; (ג) כדי ליצור עמך קשר לצרכים תפעוליים ושיווקיים, לרבות בדיוור ישיר.; (ד) כדי לשפר את השירותים וחווית המשתמש שלך וליצור שירותים חדשים.; (ה) כדי לגבות תשלומים בגין מוצרים ושירותים שתרכוש באתרים.; (ו) כדי להגן על האינטרסים, הזכויות והנכסים של החברות ושל צדדים שלישיים; (ז) כדי לקיים חובה חוקית או צו שיפוטי שחלים על החברות (ח) לצורך ניתוח שימוש ואיכות לרבות ניתוח מידע וסטטיסטיקות, עריכת סקרים, איסוף ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, ועוד.

5. מובהר, כי החברה תהא רשאית לשלוח למשתמש שנתן את הסכמתו לקבל דיוור ישיר, ובכלל זה דואר, דואר אלקטרוני ו/או מסרונים (לרבות לטלפון הנייד) המכילים מסרים, לרבות כאלה שמטרתם לעודד רכישת מוצר או שירות מטעם החברה, ובכלל זה מבצעים, הטבות, חומר פרסומי, שיתופי פעולה וכיוצ"ב. בנוסף, החברה תהיה רשאית לשלוח למשתמש כאמור בדואר, בדוא"ל ו/או במסרון (לרבות לטלפון הנייד) אשר עשוי לכלול עדכונים בנושאים שונים שאינם פרסומיים, לדוג' פרטים על ביצוע עסקה. המשתמש רשאי, בכל עת, להודיע לחברה על רצונו להסיר את כתובתו מרשימת הדיוור של החברה, ע"י שליחת הודעה ל-   _______________ או באמצעות מתן הודעה מפורשת בכתב למשרדי החברה בכתובת  ____________.

6. המשתמש מאשר כי המידע נמסר בהסכמה, מדעת ומרצונו החופשי, כי הינו אחראי לנכונות ואמיתות המידע הנמסר על ידו, כי מידע אודותיו וכל פרט אחר שיתקבל או יופק על בסיס ניתוח פרטיו או שימושיו באתר – יוחזקו במאגר/י מידע של החברה ו/או ו/או אחרים עמם קשורה החברה בשיתופי פעולה ו/או מי מטעמם.

7. שימוש כאמור במידע לא ייחשב כפגיעה בפרטיות והמשתמש מאשר בזאת לחברה לעשות במידע שימוש כאמור. עוד מוסכם שמידע כאמור יחשב לקניינה של החברה, והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א 1981. החברה לא תיחשב כמפרת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

8. פרטיו האישים של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), פרטי ההזמנות של הלקוח, יישמרו בין היתר במאגר המידע של החברה. ייתכן והמאגר יוחזק ע"י מי מטעמה של החברה ו/או צד שלישי כלשהו.

9. על מנת להשיג את המטרות המפורטות לעיל, על החברה להעניק גישה למידע של המשתמש לצדדים שלישיים המעניקים לחברה תמיכה בשירותים המוצעים באתר ובכלל זה: מוסדות פיננסיים, גורמים העוסקים באיתור ומניעה של הונאה, ספקי שירותים טכנולוגיים, שותפים וספקי שירות בתחום הלוגיסטיקה, ההובלה והאספקה, ספקי שירותים הקשורים לתמיכה במשתמשים, שותפים וספקי שירות הקשורים לפרסום ושיווק.

10. בנוסף, החברה שומרת לעצמה את הזכות לחשוף ו/או להעביר את פרטי המשתמש (ככל שאלו ידועים לה) במקרים בהם: (1) המשתמש ביצע מעשה ו/או מחדל, הפוגעים ו/או העשויים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם ו/או המשתמש עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי; (2) אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי כלשהו וכן בכל מחלוקת ו/או הליך משפטי; (3) אם תארגן החברה את פעילותה במסגרת גוף אחר - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילותה עם פעילותו של גוף אחר - החברה תהיה זכאית להעביר לגוף האחר הנ"ל את פרטי הלקוח ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו; (4) ככל שגילוי הפרטים יידרש לצורך ניהולו התקין של האתר ו/או מועדון לקוחות החברה ו/או עבור מתן השירותים הניתנים באתר, לרבות העברת מידע כאמור לעובדי החברה ו/או לקבלני משנה ולגופים אחרים השותפים או מעורבים בהפעלת האתר.

11. החברה רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות.

12. החברה רשאית לעשות שימוש בקבצי "עוגיות" (Cookies) (קובץ טקסט קטן המאוחסן על ידי אתר האינטרנט על גבי המחשב האישי של המשתמש, הטלפון או מכשיר אחר, ואשר מכיל מידע אודות הגלישה), תגי פיקסל ו/או באמצעים דומים אחרים ו/או נוספים במסגרת ו/או הנובעת מגלישת המשתמש באתר, להבין כיצד הוא מנהל עימה את ההתקשרות ובמקרים מסוימים כדי שניתן יהיה להציג בפניו פרסומות מותאמות להרגלי הגלישה שלו. החברה רשאית להשתמש בכל מידע מהאתר, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, ו/או לצרכיו. באפשרותך להסיר, להגביל, למחוק או לחסום את ה"עוגיות" מהאתר בכל עת.