מעבר לתפריט ראשי מעבר לתפריט תחתון

תקנון האתר

כללי

1.1.ברוכים הבאים לאתר https://www.negev-new.co.il/ (להלן: "האתר") מבית קבוצת נגב בע"מ, מ.ח. 520035973 (להלן: "החברה") המאפשר רכישה מקוונת של מוצרים ממותגי קבוצת נגב (להלן: "המוצרים") בישראל.
1.2.החברה הינה בעלת הזכויות באתר והיא ו/או מי מטעמה מאשרים גישה אל האתר בכפוף לתנאים המפורטים להלן.
1.3.התנאים הכלליים ותנאי השימוש באתר מתייחסים לנשים ולגברים כאחד והשימוש בהם בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד.
1.4.כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות תנאי וכללי השימוש באתר.
1.5.תנאי וכללי השימוש באתר, יחד עם מדיניות ביטול עסקה, מדיניות משלוחים ותנאי אספקה, ומדיניות הפרטיות וה-"עוגיות" ("COOKIES") (להלן: "תנאי המכר והשימוש"), מהווים את הבסיס לכל התקשרות מכר בין הצדדים ו/או לכל שימוש באתר בכל קונפיגורציה שלו, לרבות כאפליקציה, לרבות באמצעות כל מחשב או מכשיר אחר (לרבות טלפון סלולרי, טאבלט, מחשב כף יד וכיוצ"ב), והם מסדירים באופן בלעדי את היחסים המשפטיים בין החברה לבין כל רוכש, גולש, צופה ו/או משתמש כלשהו באתר ו/או במידע המצוי בו ו/או ברכיב כלשהו ו/או בפונקציה כלשהי של האתר, במישרין או בעקיפין (להלן: "המשתמש" או "הלקוח").
1.6.כל שימוש באתר, לרבות העיון והגלישה בו, כמו גם כל פעולה בו ובכלל זה רכישה באמצעותו, מהווה אישור והסכמה של המשתמש לתנאי המכר והשימוש. כל משתמש באתר, בעצם השימוש בו, מצהיר ומאשר כי קרא את הוראות התקנון וכי הן מוסכמות עליו וכי הינו רשאי, בין על פי חוק ובין מכוח הרשאה או אישור הנדרשים על פי כל דין, להשתמש באתר.
1.7.על המשתמש להקפיד לעיין ולהתעדכן בתנאי המכר והשימוש מאחר ותנאים אלו עשויים להשתנות מעת לעת ,על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה קודמת, ולא תהיה למשתמש ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם בקשר לכך.
1.8.האתר מוצע לציבור כמו שהוא (As Is""). עם זאת החברה פועלת כדי להבטיח שהתוכן המוצג יהיה שלם ומדויק, ייתכן ויופיעו בו אי דיוקים ו/שגיאות בתום לב. החברה אינה אחראית ולא תישא באחריות כלשהי הנובעת מכך או בקשר לכך.
1.9.החברה רשאית להפסיק את הפעילות באתר בכל עת (באופן מלא או חלקי), בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ללא סייג, ובכלל זה, מבלי שתהיה מחויבת למתן הודעה מראש בדבר הפסקת הפעילות.
1.10.החברה רשאית לחסום משתמש או למנוע ממנו גישה לאתר, באופן זמני או קבוע, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ומכל סיבה שהיא, לרבות אם, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, המשתמש פעל או ניסה לפעול באתר או בקשר עמו בניגוד לכל דין ו/או להוראות תנאי המכר והשימוש ו/או באופן שיש בו או שעלול לפגוע בחברה ו/או באתר ו/או במי מטעמם באופן כלשהו.
1.11.רישומי החברה, לרבות רישומים אלקטרוניים, בדבר הפעולות המתבצעות באתר ולרבות פרטים שהוזנו על ידי המשתמש, יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
1.12.לחברה נתון שיקול הדעת הבלעדי לשינוי רשימת התכנים ו/או השירותים הניתנים באתר, לשינוי מבנה האתר, מראהו, עיצובו, את היקפם וזמינותם של התכנים ו/או השירותים במסגרתו וכן כל היבט אחר הכרוך באתר, וזאת ללא צורך במתן הודעה למשתמש, אשר לא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה, ובכלל זה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות ו/או בעיות שיתרחשו אגב ביצועם.

המוצרים, מחיריהם ואופן ביצוע הזמנה ורכישה באתר

2.1.רשאי לרכוש מוצרים באמצעות האתר רק לקוח שבבעלותו ו/או ברשותו דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט ואשר הלקוח מסר אותו במהלך הירשמו לאתר ו/או במהלך ביצוע הזמנת מוצר, ובכפוף ליתר תנאי המכר והשימוש להלן.
2.2.מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי לרכוש מוצרים באמצעות האתר רק משתמש שבבעלותו ו/או ברשותו דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט ואשר המשתמש מסר אותו במהלך הירשמו לאתר ו/או במהלך ביצוע הזמנת מוצר, לצורך תקשורת עמו, לרבות בקשר לביצוע ההזמנה. משתמש המבקש לרכוש ולהזמין מוצרים באמצעות האתר, יסמן את המוצרים המבוקשים לרכישה על ידו, לרבות לעניין מידתם וצבעם במקום המתאים לכך באתר. בתום תהליך בחירת המוצרים, יתווספו המוצרים ל"סל הקניות" של המשתמש ויחל תהליך עיבוד ההזמנה וביצוע התשלום, במסגרתו יהיה על המשתמש למסור ולהשלים פרטים נדרשים ובכלל זה את פרטי האשראי באמצעותו יבוצע התשלום (להלן: "ההזמנה").
2.3.מחובתו ועל אחריותו של המשתמש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים, באופן נכון, מלא, עדכני ומדויק. החברה אינה אחראית על כל הנובע מהזנת פרטים שלא בהתאם לאמור לעיל, ועל תקלות כלשהן שהתרחשו כתוצאה מכך. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל פרטים שאינם מדויקים, יחויב הלקוח בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.
2.4.מסירת פרטים כוזבים או שימוש בפרטי אשראי בניגוד לדין מהווים עבירה פלילית, והעושה כן צפוי להיחשף לכך שינקטו נגדו הליכים משפטיים, אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברה עקב שיבוש הפעלת האתר. החברה שומרת על זכותה לבטל הזמנה בכל מקרה של הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.
2.5.אמצעי תשלום - רכישה ותשלום באתר תתאפשר באמצעות כרטיס אשראי בלבד ו/או מערכות תשלום אלקטרוניות שיהיו נהוגות באתר מפעם לפעם.
2.6.בתום עריכת ההזמנה, השלמת הפרטים הנדרשים כאמור ואישור ההזמנה על ידי הלקוח - תבצע החברה בדיקת פרטי כרטיס האשראי מול חברת האשראי, במסגרתה תידרש, לשם אישור העסקה, הרשאת חברת כרטיסי האשראי לחיוב כרטיס האשראי שנמסר.
2.7.כל הזמנה תחייב את החברה רק אם אושרה על ידה. מובהר כי החברה תהיה רשאית לבטל את ההזמנה כולה או מקצתה, או לדחות את האספקה של המוצרים, אם הלקוח לא קיים התחייבות כלשהיא במלואה ובמועד, או אם יתברר כי קיימת מניעה לביצועה, לרבות עקב בעיות מלאי.
2.8.בסיום הליך הזמנה, לאחר ובכפוף אישור ההזמנה על ידי חברת כרטיסי האשראי והחברה, החברה תשלח הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש עם אישור בדבר השלמת פעולת הרכישה וכן תסופק למשתמש חשבונית מס/קבלה המכילה, בין היתר, גם את פרטי העסקה כנדרש על פי חוק (להלן: "מסמך פרטי עסקה"). במקרה בו הודעת האישור בדבר השלמת פעולת הרכישה ו/או מסמך פרטי העסקה לא נמסרו ו/או התקבלו אצל המשתמש כאמור לעיל, מכל סיבה שהיא, המשתמש יפעל ללא דיחוי ליידע את החברה על כך.
2.9.מובהר, כי חיוב המשתמש בגין עלות הפריט והמשלוח הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי מיד עם סיום ביצוע ההזמנה ורק לאחר קבלת אישור מצד חברות האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלי העבודה הקיימים בינן לבין החברה, תיחשב העסקה כמאושרת על ידי החברה.
2.10.מקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי כאמור, ייראו את ההזמנה כאילו לא בוצעה.
2.11.החברה שוקדת ופועלת רבות כדי שתמונות המוצרים המוצגות באתר ישקפו את המוצרים באופן מדויק ככל האפשר. על אף האמור, מובהר כי התמונות באתר הן להמחשה בלבד, ייתכנו הבדלים בין המוצרים כפי שמופיעים בתמונות, ובכלל זה, בתכונותיהם או במפרטיהם – כפי שנראים בתמונות באתר ובין המוצרים.
2.12.תיאור המוצרים בהזמנה – הכולל בין היתר מידות, גוון, טון וקליבר – מבוסס על מוצרים המוצגים באולם או דוגמא קטלוגית ו/או אלקטרונית שהוצגה ללקוח להמחשה בלבד, ונועד לתאר את סוג המוצרים בלבד. כמו כן מודע הלקוח לכך, שאופן הצגת המוצרים, צבעיהם ותכונותיהם משתנה ממסך מחשב אחד למשנהו, ועל כן אין ערובה, כי המשתקף ממסך המחשב תואם באופן מלא לתכונות המוצר בפועל.
2.13.כל המחירים המוצגים באתר בסמוך לתמונות המוצרים, נקובים בשקלים חדשים (ש"ח) וכוללים מע"מ בשיעורו כדין, אלא אם צוין אחרת במפורש. מחירים אלו אינם כוללים את דמי המשלוח, והמחיר המחייב הסופי (כולל דמי המשלוח) הינו המחיר שנמסר למשתמש בעת השלמת הליך ההזמנה.
2.14.מעבר לכך, הלקוח מאשר ומבין כי במוצרים, לרבות אריחים ו/או טובין אחרים המיוצרים מחומרים רגישים, ובכלל זה כאלה העושים שימוש בחומרים טבעיים ו/או מעובדים בטמפרטורות גבוהות, עלולים להיווצר גוונים שונים, וכן הבדלי גודל מסוימים ביניהם לעומת המפרט המצוין באתר ו/או הדוגמא המוצגת להמחשה באמצעי אלקטרוני ו/או בתצוגה או מתוארת בהזמנה, וזאת כמקובל בענף זה, בכפוף לתקן הישראלי.
2.15. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבטל את ההזמנה במידה וימצא כי קיימת טעות/תקלה בנתונים המוצגים באתר לרבות במחיר/בשינוי קולקציה/גודל הפריט וכו'.
2.16.השימוש במוצרים והבחירה בהם צריכה להיעשות בהתאם להנחיות מקצועיות של יועץ מטעם הלקוח (ומוסכם, כי החברה ו/או מי מטעמה אינה מעניקה יעוץ ללקוח).
2.17.הלקוח מתחייב ליישם את המוצרים באמצעות אנשי מקצוע מקצועיים ומיומנים ובכפוף ובהתאם להנחיות החברה ו/או הוראות היצרן המופיעות על גבי אריזות המוצרים ו/או בהתאם לתקן הישראלי.
2.18.באם הזמנת הלקוח כוללת נספחים נלווים לקטגוריות מוצר מסוימות, לרבות: ברזים, שיש ומדרגות, פרקט ודק, אריחים מרוקאיים/ דקים ובטון אדריכלי וכו', יש לפעול על פי הנחיות החברה המופיעות בנספחים המצורפים בהזמנת מוצרים אלו.
2.19.הלקוח בלבד אחראי כי המוצרים יתאימו למטרת השימוש. על הלקוח להיוועץ עם אנשי מקצוע מטעמו טרם רכישת המוצרים.
2.20.תשלום שעל הלקוח לשלם לחברה לרבות על פי טופס הזמנה ו/או חשבונית ואשר לא ייפרע במועד שנקבע - ישא ריבית בשיעור 16% לשנה (מחושבת יומית) ממועד התשלום המוסכם ועד ליום התשלום בפועל. למען הסר ספק מוסכם ומוצהר כי כל שיק ו/או שטר חוב אשר ימסור הלקוח לחברה בגין כל תשלום שהוא לא יהווה ביצוע התשלום אלא עם פירעונו המלא ובמועד.
2.21.המוצרים מסופקים ללקוח בתנאי שימור בעלות – כלומר, הבעלות בכל המוצרים אשר יסופקו ללקוח על-ידי החברה ו/או מי מטעמה תישמר באופן בלעדי ומוחלט בידי החברה, עד למועד בו תתקבל אצל החברה מלוא התמורה בגין ו/או בקשר למוצרים.
2.22.לחברה זכות עיכבון ומשכון על כל מוצר הנמצא בחצריה, בין אם הם בבעלות הלקוח ובין אם לאו, כל עוד לא שולמה מלוא התמורה בעד המוצרים ו/או השירות.
2.23.המחירים באתר עשויים להיות שונים מהמחירים בחנויות החברה ו/או מהמחירים בחנויות אחרות של צדדים שלישיים המוכרות את המוצרים.
2.24.החברה רשאית לערוך באתר מבצעים ו/או הטבות ו/או הנחות בתנאים שתקבע ובכלל זה לקיימם באופן בלעדי רק באתר ולא בחנויות החברה ו/או אחר ו/או להיפך והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. החברה רשאית להפסיק כל הנחה, הטבה או מבצע כאמור באופן מידי וללא סייג, לרבות ללא הודעה מוקדמת. ככלל לא יתאפשר כפל הנחות/הטבות על פריטים הנמכרים באתר (אלא אם צוין במפורש אחרת).
2.25.תמהיל המוצרים המוצג באתר והמוצע למכירה בו, נתון לשיקול דעתה של החברה, אשר רשאית לעדכן את המוצרים, להחליפם, לחדול מהצעתם, להסיר מוצרים שאזלו מהמלאי, להוסיף או להסיר מידות ו/או צבעים וכיוצ"ב והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
2.26.החברה רשאית לעדכן, ומעדכנת בפועל, מעת לעת, את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים וזאת מבלי שתידרש ליתן על כך הודעה מוקדמת. המחיר המחייב הוא המחיר שנמסר ללקוח בעת השלמת הליך ההזמנה.
2.27.מובהר, כי חברות במועדון הלקוחות של החברה אינה תקפה בעת הרכישה באתר, וכי לא ניתן יהיה לממש את הטבות מועדון הלקוחות כאמור באמצעות רכישה באתר.
2.28.ההטבות ו/או ההגנות המוענקות בתנאי המכר והשימוש (לרבות זכויות לביטול עסקה ו/או מדיניות שילוח ואספקה ו/או מדיניות פרטיות) לרוכש שהנו צרכן, כמשמעותו בחוק הגנת הצרכן, לא תחולנה על מי שרוכש את המוצרים לשימוש שעיקרו אינו צרכני או אישי (לדוגמא, רוכש שהנו עסק).

אספקת והובלת המוצרים

3.1.החברה ו/או האתר עשויים להציע למשתמש זמני ודרכי אספקה שונים לאספקת המוצרים הנרכשים על-ידו באתר, אשר מהם המשתמש יוכל לבחור את דרך האספקה המבוקשת על ידיו בהתאם לתנאי האספקה המוצעים במהלך הליך הרכישה והשימוש באתר.
3.2.אופן ותנאי משלוח המוצרים כפופים בין היתר לתנאי השילוח שלפיהם פועלת החברה ו/או חברות השילוח ו/או ההפצה ו/או כל גוף שילוח אחר עמו עובדת החברה, לרבות מבלי לגרוע מכל תנאי כאמור, בכל הנוגע לאזורי החלוקה, שיהיו רק בישראל (כגון מגבלות על חלוקה ו/או איסוף מעבר לקו הירוק, מסירה לנקודת חלוקה בתוך מושבים וקיבוצים וכדומה), שעות החלוקה, ואופן החלוקה (כגון איסוף מסניף הדואר). יובהר כי יתכנו ישובים שחברות ההפצה והמשלוחים אינן מגיעות לבתי הלקוח בהם והלקוח יוכל לקבל את המוצר רק בנקודת חלוקה מרכזית הקרובה לכתובת המשלוח שנמסרה על-ידי הלקוח. מוצר יחשב ככזה שנמסר ללקוח אם נמסר לנקודה מרכזית כאמור, גם אם הלקוח לא הגיע לקחת את המוצר וכן גם אם מקום מסירת המוצר כאמור אינה כתובת המשלוח של הלקוח.
3.3.זמני אספקת המוצרים והשירותים כפי שמצוינים בתנאי המכר והשימוש הינם משוערים וכוללים רק "ימי עסקים", קרי, ימי חול, מראשון ועד חמישי, ואינם כוללים את ימי שישי ושבת, ערבי חג וימי חג, חול המועד, יום העסקים מסתיים בשעה 17:00.
3.4.להסרת ספק יובהר כי מניין הימים לצורך משלוח ההזמנה יחל רק במועד אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי ואישור החברה כי המוצר קיים במלאי. החברה עשויה להקדים את מועד האספקה ו/או להתאימו לצרכי המשתמש, וזאת בכפוף להימצאות המוצר במלאי במועד הרלוונטי ולמדיניות חברת השליחויות.
3.5.הזמנה שבוצעה ביום עסקים לאחר השעה 17:00, או ביום שאינו יום עסקים, תיחשב, לצורך מועד האספקה, כהזמנה שבוצעה ביום העסקים שלמחרת.
3.6.החברה אינה אחראית על עיכובים ו/או תקלות ו/או אמירות ו/או מצגים של צדדים שלישיים, לרבות חברת השליחויות ו/או ההפצה, ובכל מקרה, ולא רק בקשר לצדדים שלישיים, לא תהא החברה אחראית לאיחור ו/או תקלה כלשהי בביצוע אספקת המשלוח בנסיבות שאינן בשליטתה ו/או בצפיותה, לרבות מחסור בחומרי גלם, בידיים עובדות, שביתות ו/או תקלות (ובכלל זה תקלות במערכת המחשב ו/או הטלפון ו/או שירות הדוא"ל ו/או תקלות במערכות תקשורת אחרות), חבלה כלשהי, מגפות, שריפות, הפסקות חשמל, הצפות, אירוע בטחוני, וכיוצא בזה. כן עלולים להיווצר עיכובים ו/או בעיות במועדי האספקה, לרבות עקב ריבוי הזמנות ומשלוחים בעת ימי מכירה מיוחדים באתר. עיכובים ו/או בעיות כאמור אינם באחריות החברה ולא תהא ללקוח כל טענה כנגד החברה בעניין זה.
3.7.החברה אינה אחראית על נזק כלשהו שיגרם למוצר שנמסר על ידה לנקודת המסירה, ובכלל זה, על פי הזמנת לקוח ו/או בקשתו, לרבות אם אישר הלקוח את הנחת המשלוח ליד הדלת, בארון החשמל או בחזקת צד ג' כלשהו וכיוצ"ב.
3.8.מובהר, כי החל ממועד סיום ביצוע ההזמנה, לא ניתן יהיה לשנות את אופן השילוח.
3.9.מבלי לגרוע מהוראות סעיף 3 זה, באזורים המוגבלים לגישה מבחינת חברת השליחויות, החברה ו/או חברת השליחויות יהיו רשאים לספק את המשלוח ללקוח במקום הבא הקרוב אליו אשר אליו ניתן לספק את המשלוח, וזאת בתיאום מראש עמו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, באחריות הלקוח לוודא בעת ביצוע ההזמנה, כי ניתן לשלוח את החבילה למען המבוקש.
3.10.הלקוח נדרש להיות בעל כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסלקו בישראל, ובתנאי שחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את העסקה שבוצעה ובכפוף ליתר התנאים המפורטים בתנאי המכר והשימוש לעיל ולהלן.
3.11.מועדי האספקה המפורטים לעיל אינם חלים על פריטים שאזלו מהמלאי ו/או פריטים שהחברה תחליט כי יש מניעה לספקם מסיבות אובייקטיביות (כגון, מוצר שהתברר כפגום). במקרים בהם מוצר אשר מופיע באתר אזל מהמלאי ו/או קיימת מניעה לספקו, והדבר יתגלה רק לאחר ביצוע ההזמנה, החברה תעדכן את הלקוח, והוא לא יחויב בגין העסקה וההזמנה תבוטל. למען הסר ספק, החברה לא תהא מחויבת במכירת המוצר, וללקוח לא תהא כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק ישיר ו/או עקיף אשר נגרם לו ו/או לצד ג', וזאת בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב ללקוח כל סכום ששילם במידה ואכן שילם לחברה ו/או תבטל את החיוב במידה ובוצע.
3.12.לקוח שהינו דייר בפרויקט בבניה ו/או מעסיק קבלן, מסמיך ומיפה בזאת באופן בלתי חוזר את כוחו של היזם עמו חתם על חוזה מכר לרכישת דירתו ו/או הקבלן בפועל האחראי על קבלת סחורות ו/או יישומן בדירה ו/או כל נציג מטעמם (כל אחד מהם "הקבלן"), כמיופה כוחו לשם קבלת המוצרים, ומאשר כי חתימת הקבלן על גבי תעודת המשלוח מהווה הוכחה למסירת המוצרים בשלמותם ובהתאם להזמנה.
3.13.הובלה של מוצרים שמוגדרים "מוצרים כבדים" ומגיעים לכתובת ההספקה עם משאית, פריקת המוצרים תעשה במדרכה או בסמוך לכתובת. באילת בלבד לא תעשה פריקה מהמשאית ועל המזמין האחריות לדאוג לפריקת הסחורה שהזמין
3.14.קבלת המוצרים על ידי הלקוח ו/או הקבלן תהווה אישור של הלקוח כי המוצרים סופקו לו ולשביעות רצונו המלא ובהתאם להזמנה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, במעמד אספקת וקבלת המוצרים על הלקוח ו/או הקבלן מטעמו לבדוק את המוצרים - כמות והתאמה להזמנה. חתימת הלקוח או נציגו על גבי תעודת המשלוח מהווה הוכחה למסירת המוצרים בשלמותם ובהתאם להזמנה, ומרגע זה ואילך אין לחברה אחריות כלשהי למוצרים, למעט אחריות בלתי ניתנת להתניה על פי הוראות חוק. פגמים אחרים באיכות או במידות המוצרים, שלא ניתנים לבדיקה במועד הפריקה - ימסרו לחברה בכתב בתוך 14 ימים ממועד הפריקה (ובכפוף לכך שהמוצרים לא יושמו ו/או הותקנו ו/או נעשה בהם שימוש) ויתאפשר לנציג החברה לבדוק את המוצרים לפני יישומם/התקנתם.

3.15 התקנה של אמבטיון תשולם ישירות למתקין, עלות התקנה אמבטיון הינה 400 ש"ח
3.16.לא יתקבלו תלונות לאחר היישום לגבי פגמים במוצרים שניתן להבחין בהם לפני היישום/התקנה.

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

ביטול עסקה על ידי המשתמש: האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן – התשמ"א 1981 (לעיל והלן: "החוק"). 4.1.הזכות לביטול עסקה עומדת לזכות הלקוח שביצע את הרכישה בלבד (גם במידה והלקוח הזמין את המוצר עבור אדם אחר ו/או אדם אחר הינו הנמען למשלוח). 4.2.רק לקוח שביצע עסקה לרכישת מוצר באמצעות האתר, יהא רשאי לבטל את העסקה החל מיום עשיית העסקה ועד 14 (ארבעה עשר) ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה, לפי המועד המאוחר ביניהם. האמור לא חל ביחס למוצרים שלא נמכרו על ידי החברה ללקוח באמצעות האתר. 4.3.אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק ועולה חדש (כהגדרתם בחוק), שביצע עסקה באתר האינטרנט, יהיה רשאי לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה, לפי המאוחר ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין החברה לבין הלקוח, ובכלל זה באמצעות תקשורת אלקטרונית. החברה תהיה רשאית לבקש מהלקוח תעודה, כמפורט בחוק, המוכיחה כי הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לפי העניין. 4.4.הייתה ללקוח זכות לבטל עסקה על פי החוק, יתאפשר לו לעשות כן באמצעות הודעת ביטול שתימסר על ידו לחברה באיזה מבין הדרכים המפורטות להלן ובהתאם לדרכי ההתקשרות המפורטות להלן (להלן: "הודעת ביטול"): •בעל פה – באמצעות שירות הלקוחות של החברה, בטלפון: *2855 •בדואר רשום לכבוד: קבוצת נגבבע"מ; בכתובת: בן צבי 30 ראשון לציון, ישראל ; מיקוד 7563330; •בדואר אלקטרוני לכתובת rep-resh@negev-new.co.il; •באמצעות קישור ייעודי באתר, בתפריט מידע תחת לשונית "מדיניות החזרות וביטולים וביטול עסקה". 4.5.בהודעת הביטול יש לציין את שם הלקוח ואת מספר תעודת הזהות שלו. מעבר לכך, ציון מספר הטלפון הנייד שברשות הלקוח וכן צירוף חשבונית/קבלה וכל פרט רלוונטי נוסף. 4.6.לשם זיהוי העסקה וסכומה. 4.7.במקרה שבו הלקוח קיבל את המוצר נשוא ביטול העסקה, וביקש לבטל את העסקה בהתאם למדיניות שלעיל, שלא עקב פגם במוצר, יחזיר הלקוח את המוצר לחברה במקום עסקה. 4.8.ביטול עסקה יתאפשר בתנאי שהמוצר הוחזר על ידי הלקוח לחברה, כשהוא שלם בכל היבטיו, תקין ובאריזתו המקורית, לא נעשה בו שימוש, והכל בכפוף לכל דין. 4.9.לא ניתן לבטל עסקה בגין מוצר לגביו קובע הדין כי הינו מוחרג מסוג המוצרים שניתן לבטל את עסקת רכישתם. 4.10.במקרה של ביטול עסקה עקב פגם במוצר, או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים אשר נמסרו ללקוח בנוגע למוצר, או עקב אי-אספקת המוצר במועד שנקבע לכך, או הפרה אחרת של תנאי החוזה מצד החברה (הכל להלן: "אי התאמה") - קיבל הלקוח את המוצר נשוא העסקה - יעמידו לרשות החברה במקום שבו נמסר לו המוצר נשוא הודעת הביטול, ויודיע על כך לחברה כנדרש. 4.11.במקרה של ביטול כאמור עקב אי התאמה, תחזיר החברה ללקוח את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הלקוח בגין המוצר הפגום, או שקיימת לגביו אי התאמה, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה דמי ביטול כלשהם מהלקוח. 4.12.במקרה של ביטול שלא עקב אי התאמה, תחזיר החברה ללקוח את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הלקוח, תבטל את החיוב בשל העסקה ותמסור עותק מהודעת ביטול החיוב. 4.13.במקרה של ביטול עסקה שלא עקב אי התאמה, תהיה רשאית החברה לגבות מהמשתמש דמי ביטול כקבוע ובהתאם לחוק, אשר יסתכמו לשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש"ח, הנמוך מבין השניים. 4.14.כל החזר כספי שיינתן על ידי החברה בגין ביטול עסקה יועבר אך ורק לכרטיס האשראי באמצעותו בוצעה הרכישה מושא הביטול. 4.15.זכותו של הלקוח לבטל עסקה אינה גורעת מזכותה של החברה לגבות מהלקוח את נזקיה במקרה של ביטול עסקה ו/או החזרת מוצרים אם החברה תיווכח כי ערכם פחת, לרבות כתוצאה מהרעה או שינוי במצבם בזמן שהיו ברשות הלקוח ו/או עקב התנהלותו של הלקוח. 4.16.למען הסר ספק מובהר כי מדיניות החלפת המוצרים בחנויות המוכרות את המוצרים – אינה חלה ביחס למוצרים הנרכשים באתר. ביטול עסקה על ידי החברה: החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצע הלקוח ו/או שלא לאשר הזמנה של לקוח, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: 4.17.אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ו/או פרטיו המלאים ו/או התקינים של הלקוח. 4.18.בכל מקרה שבו הופר או נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה או ליתר תנאי המכר והשימוש באתר ו/או לדין, וכן בכל מקרה בו הלקוח ביצע מעשה הנחזה כבלתי חוקי ו/או בלתי הולם ו/או עבר על הוראות הדין. 4.19.אם יתברר כי הלקוח מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים. 4.20.בשל מעשה או מחדל של הלקוח שיש או שעלול להיות בו פגיעה בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג' אחר כלשהו. 4.21.אם קיים חשש, מצד החברה שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל ו/או שכרטיס האשראי שברשות הלקוח נחסם ו/או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי ו/או אם העסקה לא אושרה על ידי חברת כרטיסי האשראי. 4.22.אם ישנו ללקוח חוב כספי לחברה או לחברות הקשורות עמה, והחוב לא נפרע למרות שחלף המועד לתשלומו. 4.24.אם אזל המוצר מהמלאי לאחר או לפני שהתבצעה מכירה (אך טרם המשלוח ללקוח). בוטלה ההזמנה כאמור, החברה לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי, לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר. 4.25.במקרה בו קיים חשש שהרכישה מבוצעת במסגרת רכישה סיטונאית ו/או לצורך מכירה חוזרת על ידי הלקוח או מי מטעמו ו/או כל רכישה אחרת שאינה רכישה פרטית ואישית בתום לב. 4.26.בכל מקרה אשר בו, אין באפשרות החברה לבצע ניהול תקין של האתר, לספק ללקוח את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה, ובכלל זה, מחמת סיכול/אונס/"כח עליון". בסעיף זה "כוח עליון" משמעו: לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי, מגפות, ואירוע בטחוני. בנסיבות כאמור רשאית החברה לדחות את התחייבויותיה למשך זמן המניעה שנוצרה, לבטל את העסקה או להציע ללקוח פריט חלופי שווה ערך, לפי בחירתה. בוטלה העסקה או נדחה ביצועה כאמור או הלקוח הסכים להצעת החברה כאמור, החברה לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר. 4.27.במקרה בו נפלה טעות כלשהי ו/או תקלה טכנית במהלך הצעת המוצר למכירה באתר, ובכלל זה טעות במחיר, בתיאור ו/או בפרטי המשלוח. 4.28.בכל מקרה של תקלה ו/או עיכוב בשרשרת האספקה המונעת ו/או מעכבת את הגעתו של המוצר בזמן או בכלל.

אישור בדבר קבלת דיוור רשמי, הודעות אינפורמטיביות וקבלת מסמכים ממוחשבים

5.1.במהלך הרישום לאתר ו/או במהלך ביצוע הזמנת מוצר על המשתמש לספק כתובת דואר אלקטרוני פעילה. המשתמש מצהיר כי עם מסירת כתובת הדואר האלקטרונית שלו הוא מאשר משלוח וקבלת הודעות על ידי החברה, לרבות בקשר עם ביצוע ההזמנה, בהתאם לפרטים שנמסרו על ידו. 5.2.במסגרת השימוש באתר, לרבות בעת ההרשמה לאתר, או בשלב ביצוע ההזמנה מוצגת בפני המשתמש אפשרות הרשמה לדיוור מהחברה באמצעות האתר, הכולל, בין היתר, הסכמה לקבלת חומרים פרסומיים, הטבות, מבצעים, הצעות ושלל עדכונים בנוגע למוצרים. 5.3.רשאי לרכוש מוצרים באתר רק משתמש שהביע את הסכמתו, באופן ממוחשב, מפורש ופוזיטיבי, במקום ובאופן שיידרש לעשות כן, לקבל מסמכים ממוחשבים מהחברה לפני קבלת המסמך הממוחשב הראשון וכל עוד לא ביטל את הסכמתו כאמור.

קניין רוחני

6.1.כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר והמוצרים המופיעים בו מכל מין וסוג שהוא (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות או בזכויות שטרם נרשמו), לרבות סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים השיטות והסודות המסחריים, אופן הצגתו ועיצובו של האתר, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים והשירותים, תיאור המוצרים והשירותים, העיצובים, האיורים, הצילומים, התמונות, המפות, קטעי האודיו, קטעי הוידאו, הטקסט, הגרפיקה וכיוב'), קוד המחשב של האתר, ה- Domain וכל פרט אחר הקשור באתר ובהפעלתו, הינם רכושה הבלעדי של החברה והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר לחברה באופן בלעדי. אם מדובר בזכויות קניין רוחני בקשר למוצרים אשר פורסמו באתר מטעמם של מפרסמים ו/או צדדים שלישיים אשר התירו חברה לפרסם מידע ו/או זכויות כאמור, יהוו מידע וזכויות אלה את קניינם הבלעדי של המפרסמים ו/או הצדדים השלישיים (לפי העניין) ואין לעשות בהן כל שימוש מבלי לקבל את הסכמתה מראש ובכתב של החברה (להלן: "המידע"). 6.2.אין להעתיק, לשכפל, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, למכור, לשווק ולתרגם כל חלק מן המידע הכלול באתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד מחשב) בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב. 6.3.אין לעשות כל שימוש מסחרי או אחר במידע ו/או בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים באתר, במוצרים, התמונות המוצרים וברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר, בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש במפורש ובכתב, ואין לעשות כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין של החברה, מכל סוג שהוא. 6.4.אין להשתמש במידע ו/או בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט ו/או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של החברה מראש במפורש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). כמו כן, אין לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות מסוג, Crawlers Robotsוכיוצ"ב ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית. אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("קישור עומק"), אלא לעמוד הבית בלבד. 6.5.אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו החברה, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש במפורש ובכתב. 6.6.החברה רואה במשתמש אשר העלה תמונה עם אחד ממוצרי החברה ותייג את החברה ו/או איזה ממותגיה ברשת החברתית כמאשר ומזמין את החברה ו/או מי מטעמה לשתף את התמונה באתר ו/או ברשתות החברתיות של החברה (Facebook, Instagram ועוד), ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין פרסום כאמור. משתמש שאינו מעוניין בפרסום תמונתו כאמור מוזמן לפנות לשירות הלקוחות של החברה בבקשה להסרה.

קישורים לאתרי אינטרנט ושירותים נוספים

באתר עשויים להיכלל קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים בהכרח על ידי החברה. הקישורים כאמור נועדו אך ורק לנוחותם ולידיעתם של המשתמשים ואין לחברה שליטה על אתרי אינטרנט אלה. החברה לא תשא באחריות לאתרי האינטרנט המקושרים ואין לראות בקישור לאתר כלשהו משום המלצה על אותו אתר. אין בהכללת קישורים לאתרים אחרים כדי להעיד על תמיכה בתוכן של אתרים אלו או על כל קשר אחר לאתרים אלו או למפעיליהם. החברה אינה מתחייבת לתקינות הקישורים ו/או לאתרים עצמם, או לכך שקישורים אלו מכוונים לאתרים אשר אליהם מתיימר כל מצביע אלקטרוני לקשר. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים.

התחייבות המשתמש

עצם השימוש באתר ופעילות המשתמש מעידים על הסכמת המשתמש לכל האמור בתנאי המכר והשימוש, ולהתחייבותו לפעול או להימנע מלפעול, לפי העניין, כדלקמן: 8.1.המשתמש מסכים לכל האמור בתנאי המכר והשימוש; 8.2.המשתמש מתחייב שלא להעלות ו/או לשדר ו/או לשלוף ו/או להפיץ ו/או לפרסם מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות המחשב של החברה, ובכלל זה באתר, ו/או העלול לפגוע ו/או להגביל ו/או למנוע מאחר את השימוש באתר; 8.3.המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר האסור לפרסום או לשימוש, בשל היותו בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, גזענות, פורנוגרפיה או ביטוי וולגרי אחר; 8.4.המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר העלול לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי חיקוק או העלול לעורר אחריות משפטית; 8.5.המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר העלול להפר זכויות קניין של אחר, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת; 8.6.המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע; 8.7.המשתמש מודע למגבלת רשת האינטרנט לגבי אבטחת מידע ברשת ומשחרר את החברה מכל אחריות בעניין זה; 8.8.המשתמש מתחייב לא להשתמש באתר באופן שאינו תואם לכל דין ו/או שאינו מוסכם 8.9.או שמהווה זיוף, שינוי או מחיקת מידע; 8.10.המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את החברה בגין כל נזק, ישיר או עקיף ו/או כל הוצאה שייגרמו לחברה בקשר לתביעה ו/או לדרישה ו/או נזק הנובעים מתנאי המכר והשימוש ו/או מהשימוש באתר. 8.11.המשתמש מסכים, כי מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של החברה, במקרים בהם החברה תחשוש כי השימוש של המשתמש באתר אינו מתיישב עם הוראות תנאי המכר והשימוש ו/או כל דין, היא תהא רשאית להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, בכפוף לכל דין, וכן היא שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להפסיק באופן מיידי את שימוש המשתמש באתר, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לזכות החברה על פי דין.

אחריות מוצרים

9.1.מוצר/פריט שתקופת האחריות אינה מפורטת, תחול עליו תקופת אחריות שנה אחת בלבד

העדר אחריות

10.1.השימוש באתר נעשה באחריותו המלאה של המשתמש בלבד. 10.2.החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים ולא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (לעיל ולהלן: "נזק כלשהו") שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר לרבות שלא על פי תנאי המכר והשימוש זה - תהא עילת התביעה אשר תהא. מבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה אינה אחראית לנזק כלשהו שייגרם למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת באתר ו/או מאי היכולת לבצע רכישה באתר ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג' כלשהו, לרבות רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי מי שאינו כשיר משפטית להשתמש באתר ו/או לבצע רכישה באתר, רכישה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ו/או יבצע שימוש בסיסמא ו/או בנתונים של משתמש ויגרום נזק וכיוצ"ב. בכל מקרה, לא תהיה החברה אחראית והחברה לא תישא בכל אחריות אשר העלות, ההוצאה או התשלום הכרוכים בה עולים על ערך המוצר שנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר. החברה אינה אחראית לשימוש שיעשה על ידי לקוח ו/או כל צד ג' אחר במוצר שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה. 10.3.מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב הגישה לאתר והשימוש בו או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר, בגין כל עילה שהיא (לרבות בעילה חוזית ו/או נזיקית). החברה אינה נושאת בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתכולת האתר. השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש בלבד ומובהר כי אין החברה אחראית לכל מידע והודעה אשר יועלו על ידי משתמשים חיצוניים, ככל שיועלו לאתר. 10.4.החברה אינה אחראית לכל נזק ,לרבות בשל "וירוסים "ו/או תקלות ו/או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר, ובכלל זאת בשל הורדת מידע מהאתר.

שונות

11.1.כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות תנאי המכר והשימוש. 11.2.החברה רשאית להמחות את זכויותיה לפי תנאי מכר ושימוש אלה לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל חובה מצד החברה לפרסם את דבר ההמחאה כאמור, באתר. 11.3.התכנים המועלים ומפורסמים באופן פומבי באתר, עשויים להיות מוצגים בכל מדיה אחרת, לרבות אתר סלולארי ו/או טלוויזיה ו/או כל אמצעי אחר. 11.4.כל שינוי של תנאי המכר והשימוש לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב בידי החברה. 11.5.תנאי המכר והשימוש וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש ו/או הפעילות באתר, לרבות תוקפם ופרשנותם של תנאי המכר והשימוש יוכפפו לבלעדיות הדין הישראלי בלבד ולא תהא אף תחולה לדין זר ו/או לכללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר. סמכות השיפוט הבלעדית בכל עניין הנוגע לאתר ולשימוש בו ו/או הנובע ממנו תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב בלבד. 11.6.היה ויקבע שחלק כלשהו מתנאי המכר והשימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שהוחלט כי אינם אכיפים ייחשבו כמוחלפים בסעיפים תקפים ואכיפים, אשר תוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים ויתר סעיפי תנאי המכר והשימוש יישארו בתוקפם.